О нас

Рекламодателям

Контакты

Сержан БЕРДIБАЙ

ДИНАМИКАЛЫҚ ӘЛЕМДЕГІ ӨЛШЕМ

Жыл сайын 20 мамырда Дүниежүзілік метрология күні аталып өтеді. Бұл мереке Халықаралық өлшем және салмақ комитетімен құрылған. Дүниежүзілік метрология күнінің 2016 жылғы ұраны – «Динамикалық әлемдегі өлшем».

 Қазақстанның жаңа технологиялық даму кезеңінде метрологияның қандай рөл атқаратынын «Новая Эра.kz» журналының редакциясы ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ы мамандарымен талқылайды.

 

 

 

 

 

 

Сержан БЕРДIБАЙ, ғылыми орталықтың метрологиялық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы:

 

– Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауында «....қазіргі кезде дамудың фундаменталды көрсеткіштері мемлекет – қатысушылары Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымдарын (ЭЫДҰ) таныстырады. Оған әлемдік ЖІӨ-нің 60 пайыздан астамы өнім шығаратын 34 ел кіреді. Барлық қатысушы елдер терең жаңғырту жолдарынан өтті, инвестицияның жоғарғы көрсеткіштері, ғылыми әзірлеулері, еңбек өнімділігі, бизнесті дамыту, тұрғындардың өмір сүру стандарттары бар. Олардың болашақтағы ұзақмерзімді динамикасы есебінен ЭЫДҰ елдерінің индикаторлары – бұл біздің жолымыздағы базалық тірек пункттері болып табылады. Мен Қазақстанда ЭЫҰД-ның бірқатар қағидаттары мен стандарттарын енгізу туралы тапсырма беремін» деп айтылады.

Осы тапсырманы еліміздің Президенті 2015 жылғы 30 қарашадағы «Инвестициялық ахуалды жетілдіруге бағытталғанреформаларды әрі қарай жалғастыру ЭЫДҰ мен өзге де халықаралық қаржылық институттарымен бірлесіп жүргізілуі тиіс» деп Қазақстан халқына жолдауында да дәлелдеді.

Президенттің бұл тапсырмасы жаңа өнеркәсіптік революция кезеңіне ерекше мән береді. Инновациялық технология өндірістің басым бөлігі үшін байланыстырушы зат болып табылады. Жаңа өнімге нәтижелерді қолдану, ынтымақтастық,  жаңа идеялар үшін марапаттау әрқашан биік болады.

Бірақ инновациялық технологияны енгізу және қолдану тиісті метролгиялық қамтамасыз етусіз мүмкін емес. Өлшеу арқылы алынған технологиялық шаралар барысында немесе өнім туралы сипаттама туралы күмәнді  ақпарат  өнім сапасын төмендеуіне, ғылыми зерттеулер, ауыруды емдеу мен диагностикалау кезінде дұрыс емес  қорытындыларға әкелуі мүмкін.

Ғылыми орталық бөлімшесінің метрологиялық қамтамасыз ету қызметі – біздің бөлімнің негізгі жұмысы сынақ және қосымша жабдықтардың 400 – дей қазіргі заманғы өлшем құралдарының жұмыс істеуге қабілетті жағдайын қалпында ұстап тұруға байланысты.

Бөлім қызметкерлерінің тиісті білімі, біліктілігі және жұмыс тәжірибесі бар, еліміздегі алғашқы референттік зертхананың Ғылыми орталық базасында құрылуына белсенді қатысады.

 

 

 

Людмила ИЛЬИНА, ғылыми орталықтың метрологиялық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Қоғамдық маркетинг академиясының академигі:

 

– Открытие референтных лабораторий в республике – непростая задача, поскольку до настоящего времени не сложилась концепция задач и функций референтных лабораторий, отсутствует нормативное обеспечение в этой области, и Научный центр призван в числе первых откликнуться на ее решение.

В то время как для измерений физических величин (массы, объема и множества других) существует сеть аккредитованных поверочных лабораторий, обеспечивающих прослеживание результатов измерений, в области тестирования состава и свойств веществ и материалов такая инфраструктура в Казахстане отсутствует.

Европейская федерация национальных ассоциаций измерительных, испытательных и аналитических лабораторий (EUROLAB) определяет референтную лабораторию как испытательную лабораторию, которая по согласованию с национальным лабораторным сообществом или путем назначения компетентного органа предоставляет эталонные значения измеряемых величин в конкретной технической области. Это могут быть параметры безопасности чистых веществ, характеристики определяемых и эталонных материалов, а также объектов квалификационных испытаний.

Сфера деятельности референтной лаборатории включает разработку референтных методик измерений, выполнение арбитражных испытаний, организацию межлабораторных сравнительных испытаний для оценки квалификации испытательных лабораторий, проверку технической компетентности испытательных лабораторий при их аккредитации и т.д.

 

 

 

Архат КУРМАНБЕКОВ, заместитель председателя Правления по науке Научного центра, кандидат химических наук:

 

– Результатом сертификации Научного центра на соответствие международным стандартам и принципам GLP явилось предложение от РГП «Казахстанский институт метрологии» об открытии референтной лаборатории на базе нашего предприятия.

Исследовательская база Научного центра удовлетворяет требованиям, предъявляемым к референтным лабораториям: аккредитована на соответствие СТ РК ИСО/МЭК 17025–2007 и сертифицирована по СТ РК ИСО 9001–2009; осуществляет все требуемые законодательством метрологические процедуры касательно средств измерений и испытательного оборудования; имеет документированные политику, процедуры и систему учета выполняемых работ в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 9001  и стандартов GLP.

В настоящее время в Научном центре начата подготовительная работа по открытию референтной лаборатории и прохождению процедуры ее признания в Комитете технического регулирования и метрологии.

С созданием референтной лаборатории на базе Научного центра в республике начнет складываться инфраструктура прослеживания, в которой референтные лаборатории будут выполнять ключевую роль в таких областях, как анализ состава и свойств химических веществ, продуктов питания, объектов окружающей среды, биологических материалов.

Несомненно, деятельность референтной лаборатории будет способствовать гармонизации нормативов государственной системы технического регулирования Республики Казахстан, Надлежащей лабораторной практики GLP OECD и EUROLAB.

 

 

 

Айтуган САБИТОВ, управляющий исследовательской базы Научного центра, кандидат химических наук:

 

– Надлежащая лабораторная практика (GLP) – руководство-стандарт в области контроля над химическими веществами в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) – основана на философии предупреждения риска тестируемых и испытываемых химических веществ, входящих в состав добавок к пище, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, лекарств, косметической продукции, пестицидов и промышленных химикатов.

В соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, нормами ВТО и OECD необходимыми условиями конкурентоспособности продукции, ориентированной на экспорт, являются наличие испытательной GLP-базы и обязательное тестирование перечисленной выше продукции на ее безо- пасность.

 31 марта 2014 года АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» первым в республике получил сертификат соответствия принципам GLP, выданный Федеральным GLP-Бюро Германии, что означает соответствие исследований, выполняемых Научным центром, требованиям OECD.

На сегодняшний день в Научном центре функционируют восемь лабораторий, проводящих GLP-испытания и выполняющих такие виды исследований, как токсичность (острая, хроническая, репродуктивная, гено-, цито-, иммунотоксичность), канцерогенез, мутагенность, химическая безопасность, физико-химические свойства веществ и т.д.

Впервые результаты изучения безопасности исследуемых объектов, полученные в Казахстане, стали легитимными и признаваемыми в странах Европейского Союза. Научный центр устранит необходимость экспортерам отечественной продукции заказывать аналогичные дорогостоящие GLP-исследования в зарубежных лабораториях.

На базе Научного центра создан технический комитет по стандартизации ТК 94 «Надлежащая лабораторная практика (GLP)», деятельность которого направлена на формирование нормативной и методической основ внедрения стандартов GLP в стране.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Биржан Канешев рассматривает возможность создания республиканского GLP-Центра и придания ему функции органа по подтверждению соответствия объектов технического регулирования GLP-стандартам. Научный центр готов стать для республиканского GLР-Центра исследовательской базой для проведения GLP-испытаний продукции на безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

 

 

 

Сержан БЕРДIБАЙ, начальник отдела метрологического обеспечения Научного центра:

 

– Научный центр первым не только в Казахстане, но и в СНГ, базируясь на Законе РК «О техническом регулировании», начал гармонизацию систем ISO и GLP на своей исследовательской базе.

Указанные мероприятия будут способствовать не только внедрению международных стандартов GLP в стране, но и служить гармонизации правовой и нормативной базы отечественной системы технического регулирования с принципами и стандартами OECD.

Вместе с Комитетом технического регулирования и метрологии Научный центр встречает Всемирный день метрологии с новыми свершениями.

 

 

 

#1 (13) 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ғылым

НАУКА

SCIENCE

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

МЕДИЦИНА

СОБЫТИЕ

НАУКА

ПРиродоохранная деятельность

ТЕХНОЛОГИИ

АВТОПРОМ

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ЭКОНОМИКА

КУЛЬТУРА

ДИНАМИКАЛЫҚ ӘЛЕМДЕГІ ӨЛШЕМ

Измерения в динамичном мире

 

Measurements in a dynamic world

 

 

Vista international – пионеры ветряной энергии

 

 

Объединимся, чтобы победить туберкулез!

 

Unite to end TB!

 

Объявлены победители TechGarden’s Startup Day в рамках Startup Tour Road Show

 

Импульс к росту: зачем Казахстану необходим TechСonnect

 

В Алматы откроется Центр компетенций ГМК

 

 

С прицелом на завтра

 

 

Формирование дна реки воздействием

на течение

 

 

Еда будущего

 

Метаморфозы моды: «живые» бабочки на ярком платье

 

10 лучших изобретений 2015 года

 

Поезда-невидимки: ноу-хау  японской  железной  дороги

 

ASWY  выпустила летающую  колонку

 

 

Илон Маск как главный инноватор мира

 

 

Развитие инновационных отраслей промышленности Китая

 

 

Торгово-экономическая миссия республики Карелия в Алматы

 

XV Международный фестиваль джаза

 

 

Торгово-экономическая миссия предприятий республики Беларусь

 

 

Создана  наклейка-инъекция для  больных  диабетом

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

 

 

 

БЕРДІБАЙ СЕРЖАН БЕРДІБАЙҰЛЫ

 

С  2014 года по настоящее время –

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», начальник отдела метрологического обеспечения.

 

 

ДОСЬЕ

Читать

 

 

 

Динамикалық әлемдегі өлшем

 

Қазақстанның жаңа технологиялық даму кезеңінде метрологияның қандай рөл атқаратынын «Новая Эра.kz» журналының редакциясы ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ы мамандарымен талқылайды.

 

 

 

ҒЫЛЫМ

Читать

 

 

 

Measurements

in a dynamic world

 

The editors of the journal «Novaya Era.kz» are discussing the role played by metrology in the period of new technology development of Kazakhstan with the specialists from the «Scientific Center for Anti-Infectious Drugs» JSC of the Ministry for Investments and Development of Kazakhstan.

 

 

SCIENCE

Читать

Адрес редакции:

 

Республика Казахстан, 050026, г. Алматы,

ул. Кожамкулова,16В

 

Тел.:  +7 (727)233 50 42

 

Моб.: +7 702 765 20 00

            + 7 777 276 64 32

 

e-mail: novaera01@bk.ru

Издается  с января 2014 г.

Зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Регистрационное свидетельство №15904-Ж от 25.03. 2016 г.

Собственник и издатель – ИП «Костина И.А.»

 

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.